English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Naše služby

Executive Assessment / Management Audit

Naši spolupracovníci jsou především psychologové, někteří z nich působí současně na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze. Reflektujeme aktuální potřeby firemní praxe, při testování používáme jak tradiční, tak i moderní psychodiagnostické metody.

Naše služby:
  1. Assessment Center/Development Center jsou programy zaměřené na komplexní posouzení osobnostních a kvalifikačních dispozic nových či stávajících pracovníků zaměřené na plánování profesního rozvoje (s využitím psychodiagnostiky a modelových situací)
  2. Sociální audity jsou programy zaměřené na průzkum názorů a postojů pracovníků týkajících se různých oblastí podnikového dění, poskytující vedení podniku maximálně objektivní pohled na činnost podniku a na potřeby žádoucích změn
  3. Projekty/ audity systému práce s lidmi, zaměřené na problematiku tvorby (revize) personálních procesů, resp. HR systémů, poskytující objednatelům možnost metodického doladění/resp. získání poznatků o stavu systému práce s lidmi
ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER

AC/DC bývá obvykle realizován jako jednodenní program a jako pozorovatelé se účastní i 2-3 zástupci z řad personalistů a manažerů. Počet účastníků by neměl být příliš velký (maximálně 6 osob), velmi často je organizován AC/DC i na individuální bázi. V rámci AC/DC experti v těsné spolupráci s personalisty a případně i manažery pozorují a hodnotí projevy chování a výkony: Tento program končí konferencí všech pozorovatelů z řad specialistů i přítomných manažerů firmy. V jejím rámci se postupně probírá pracovní způsobilost a kvalifikace všech uchazečů a na místě se formulují závěry a doporučení. Námi zpracované posudky pak zahrnují výsledky diagnostiky i posouzení všech projevů účastníků, jejich souhrnné zhodnocení a doporučení týkající se jejich výběru i další práce s nimi.

Realizace AC/DC

Ve spolupráci s vedením podniku (firmy) je třeba:
  1. upřesnit účastníky AC, konkrétní záměr a cíle jeho realizace,
  2. specifikovat požadavky jejich pracovního zařazení,
  3. navrhnout a připravit konkrétní program, který by v co největší míře odpovídal uvažovaným záměrům a potřebám,
  4. definovat konkrétní organizační podmínky průběhu AC,
  5. určit posuzovatele.
V rámci programu se kombinuje psychologická diagnostika s modelovými situacemi, které účastníci různým způsobem řeší. Účastníci přitom projevují své přístupy a názory, uplatňují konkrétní způsoby řešení zadaných úkolů, které se svým obsahem blíží reálně vykonávaným činnostem a konkrétním způsobům práce.

Patří k naší konkurenční výhodě, že psychologové účastníkům ještě ten samý den ve vhodný okamžik (obvykle po skončení AC/DC) sdělují zpětnou vazbu z průběhu AC a z uplatněných psychodiagnostických metod. Pro vedení firmy pak zpracováváme za každého pracovníka písemné hodnocení s konkrétními doporučeními pro jeho pracovní zařazení a s konkretizací postupu dalšího rozvoje jeho pracovní způsobilosti, kvalifikace a kompetence.