English

Kontakt

Constellation s.r.o.
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
Czech Republic
tel +420 224900090
fax +420 224900095
office@constellation.cz

Novinky

Výběrové řízení - Člen představenstva, Národní rozvojová banka a.s.

Dozorčí rada Národní rozvojové banky, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ČLENA PŘEDSTAVENSTVA PRO ÚSEK FINANCE A ŘÍZENÍ RIZIK

Člen představenstva banky, ve výkonné řídící funkci přímo zodpovědný za činnost úseku Finance a řízení rizik.

1. Charakteristika náplně pozice
• podílet se na strategických rozhodnutích banky z pozice člena představenstva;
• spoluvytvářet firemní strategii banky;
• realizovat strategii banky definovanou akcionářem v oblasti Financí a řízení rizik;
• naplňovat ukazatele a úkoly stanovené pro vrcholové vedení banky;
• řídit úsek Finance a řízení rizik, který zastřešuje agendy – účetnictví a metodika, výkaznictví, řízení rizik a správa rizikových pohledávek;
• stanovovat finanční strategii, vytvářet finanční plán a rozpočet organizace v součinnosti s ostatními útvary banky;
• optimalizovat aktiva, pasiva a daňovou zátěž, řídit cash-flow;
• zajišťovat efektivnost hospodaření organizace;
• sledovat a hodnotit rizika, nastavovat opatření k jejich odvrácení nebo minimalizaci;
• zajišťovat aktuální reporty o stavu finančních zdrojů a výsledcích hospodaření banky;
• poskytovat finančních analýzy, prognózy a doporučení pro rozhodování představenstva;
• vést, motivovat, hodnotit a kontrolovat výkon podřízených pracovníků;
• koordinovat a vykonávat dohled nad klíčovými procesy v úseku Finance a řízení rizik, zajistit jejich optimalizaci a zvyšování efektivity;
• zajišťovat dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti.

2. Základní požadavky
• bezúhonnost;
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického nebo právního směru;
• negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971); (vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb."; a čestné prohlášení. Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně);
• bezdlužnost.

3. Odborné požadavky
• minimálně 3 roky prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu ve společnosti/společnostech v bankovní oblasti či jiných finančních institucích;
• zkušenosti s vedením týmu z pozice člena vyššího managementu společnosti;
• výbornou znalost aktuální situace a vývoje na českém finančním trhu;
• znalost bankovních produktů se zaměřením na produkty související s financováním;
• orientace ve finančních nástrojích ČR a EU;
• znalost regulace a fungování finančních trhů ČR a EU;
• anglický jazyk minimálně na úrovni B2;
• soulad s požadavky kladenými na výkon funkce člena představenstva dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění a příslušných vyhlášek;

4. Osobnostní předpoklady
• vynikající řídící, organizační, komunikační a prezentační dovednosti
• strategické i analytické myšlení;
• schopnost vést, motivovat a vyjednávat;
• přirozenou autoritu, orientaci na výsledek a důslednost;
• schopnost flexibilního rozhodování;
• cílevědomost, dynamičnost, samostatnost a kreativita;
• profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita;
• aktivní přístup ke změnám v bance.

Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení:

Životopis spolu s krátkým motivačním dopisem je možné podat prostřednictvím e-mailu na adresu:
nrb@constellation.cz

nebo poštou na adresu:
Constellation s.r.o., Flexi Office, Na Poříčí 26, 11000 Praha 1


V předmětu e-mailu/na obálku prosíme uveďte:
Výběrové řízení na pozici Člen představenstva Národní rozvojové banky, a.s. Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení končí dne 11.12.2023 ve 12:00.

Zasláním svého životopisu udělujete společnosti Constellation s.r.o., se sídlem Na Poříčí 26, Praha 1, IČ: 289 86 792 souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Nebudeme-li vás kontaktovat do 2 týdnů od termínu podání přihlášek, byla dána přednost jiným uchazečům a vaše osobní data budou po ukončení výběrového řízení skartována. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Uchazeči, kteří budou následně pozváni do 2. kola výběrového řízení, projdou strukturovanými pohovory s odbornými konzultanty a psychodiagnostickými testy. Finální uchazeči budou poté vyzváni k předložení koncepce řízení úseku Finance a řízení rizik Národní rozvojové banky, a.s. v rozsahu maximálně 5 normostran A4 a následně k prezentaci této koncepce před výběrovou komisí. Součástí účasti ve 2. kole výběrového řízení bude rovněž předložení dokumentů, požadovaných pro možný výkon této funkce (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č.451/1991 Sb., čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č.451/1991 Sb., výpis z rejstříku trestů).


zpet